Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers


testfoto

Oudervereniging

OV

Op de foto ziet u het bestuur van de Oudervereniging van Cbs Groen van Prinsterer.  
Achter vlnr: Patrick Weijers (penningm.), Jolande Lammers, Marieke Verbeeten (secr.)
 Voor vlnr: Jan Helmink (voorz.), Bert Heinen.                                                                      
                                         
Oudervereniging
Iedere school die aangesloten is bij Accent heeft een oudervereniging met eigen statuten.

Lidmaatschap
Alle ouders die hun kinderen op school hebben ingeschreven zijn automatisch lid van de oudervereniging. Aan dit lidmaatschap is een vrijwillige ouderbijdrage verbonden. Daarnaast heeft de vereniging donateurs.

Bestuur
Het bestuur van de oudervereniging heeft contact met de directeur van school over diverse onderwerpen. Het bestuur vergadert circa zes keer per jaar waarvan twee vergaderingen met de MR. Daarnaast wordt er één keer per jaar een algemene ledenvergadering georganiseerd. Tijdens deze vergadering worden de financiële- en organisatorische zaken van het afgelopen jaar openbaar gemaakt en besproken. Verder worden er bestuursleden gekozen en (her) benoemd. Na de pauze is er veelal een gastspreker die een actueel onderwerp belicht. Het bestuur bestaat uit vijf leden die in principe na vier jaar aftredend zijn. De leden kiezen zelf of ze eventueel herkiesbaar zijn voor nog een periode van vier jaar.


 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo